Project info

  • Khách hàng: Trần Văn Nga
  • Địa chỉ: Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế và thi công
  • Diện tích: 375m²
  • Year: 2020