Project info

  • Khách hàng: HHP
  • Địa chỉ: Đà Lạt
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc và nội thất
  • Diện tích: 372m²
  • Year: 2016