Project info

  • Khách hàng: Hứa Hoàng Anh
  • Địa chỉ: Quận 9
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 750m²
  • Year: 2017