Project info

  • Khách hàng: Cà Phê Thức
  • Địa chỉ: 65 Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 354m²
  • Year: 2018