Project info

  • Khách hàng: VH
  • Địa chỉ: Sunrise City, Quận 7, HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 730m²
  • Year: 2020