Project info

  • Khách hàng: Lê Phương Nam
  • Địa chỉ: Quận 2
  • Hạng mục: Thiết kế cải tạo nội thất
  • Diện tích: 202m²
  • Year: 2017