Project info

  • Khách hàng: Phan Thị Linh
  • Địa chỉ: Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 300m²
  • Year: 2020