Project info

  • Khách hàng: Saigon Healthcare
  • Địa chỉ: Saigon Mia, H. Bình Chánh, TP.HCM
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Diện tích: 277m²
  • Year: 2019