Project info

  • Khách hàng: Cty Chứng Khoán Sài Gòn SSI
  • Địa chỉ: TP.HCM
  • Hạng mục: Phương án cải tạo nội thất
  • Year: