Project info

  • Khách hàng: Katsumi Sugiura
  • Địa chỉ: Tokyo, Japan
  • Hạng mục: Thiết kế nội thất
  • Year: 2017