Project info

  • Khách hàng: Rosa Alba Hotel
  • Địa chỉ: Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Year: 2019