Project info

  • Khách hàng: Hồ Mếc resort
  • Địa chỉ: Quảng Trị
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Year: 2016