Project info

  • Chủ đầu tư: Nguyễn Hoài Nam
  • Địa chỉ: Quận 2
  • Hạng mục: Thô và hoàn thiện ngoài