Gói 5 Sao

ỐP TƯỜNG NGOÀI TRỜI

Ốp tường

ỐP tường Inax

4.704.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

4.500.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

4.500.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

4.430.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

4.430.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

2.995.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

2.995.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

3.030.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

3.030.000

Ốp tường

Ốp tường Inax

3.030.000

SƠN NGOẠI THẤT DULUX WEATHERSHIELD

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất N.B.C White (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Crystal (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Swiss White (vnd/m²)

59.000

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất Summer (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Fostoria Glass (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Smoke (vnd/m²)

59.000

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất Sunset (vnd/m²)

59.000

Ốc đảo nhiệt đới

Sơn ngoại thất The Plaza (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Cappucino (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Purple Lint (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Designer Grey (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Veil (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Ancient Stone (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Evening Shadow (vnd/m²)

59.000

Đương đại thành thị

Sơn ngoại thất Smoke Grey (vnd/m²)

59.000

THIẾT BỊ VỆ SINH