Gói 3 Sao

ỐP TƯỜNG NGOÀI TRỜI

SƠN NGOẠI THẤT DULUX WEATHERSHIELD

79.000
79.000
79.000
79.000
79.000

GẠCH TRONG NHÀ

Taicera ceramic

Gạch Taicera Unicolored

235.000

Taicera ceramic

Gạch Taicera Unicolored

330.000

Taicera ceramic

Gạch Taicera Multi Pipe

206.000

Taicera ceramic

Gạch Taicera Atrium

258.000

Taicera ceramic

Gạch Taicera Atrium

258.000

GẠCH NGOÀI TRỜI

GẠCH CHỐNG TRƯỢT, CHỐNG BÁM BẨN

THIẾT BỊ ĐIỆN

CỬA ĐI

3.979.3197.221.928
3.949.58511.399.718
3.979.3197.221.928
4.354.2637.720.200

CỬA SỔ