Project info

  • Khách hàng: Mr. Taing Hong – Shanghai resort
  • Địa chỉ: 300 Villas, Casino. Cửa khẩu Tho Mo, Svay Rieng, Cambodia
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Year: 2016