Project info

  • Khách hàng: Shanghai resort
  • Địa chỉ: Campodia
  • Hạng mục: Thiết kế kiến trúc
  • Year: 2016