1. Sơ đồ tổ chức bộ phận

 

 

2. Sơ đồ tổ chức vị trí công việc

 

 

3. Nguyên tắc trong cơ cấu tổ chức

  • Mỗi vị trí công việc đều được mô tả và có yêu cầu cụ thể tại trang tuyển dụng của công ty, toàn thể nhân viên phải nắm rõ nhiệm vụ của mình tương ứng với vị trí công việc được giao.
  • Các kế hoạch công việc trước khi thực hiện, trong quá trình thực hiện, và sau khi hoàn thành đều phải được báo cáo với vị trí quản lý trực tiếp, khoảng cách các lần báo cáo theo sắp xếp của quản lý nhưng không được quá một tuần.
  • Đối với các công việc cần sự phối hợp nhiều bộ môn, các vị trí ngang hàng làm việc với nhau và báo cáo kế hoạch lên quản lý cấp trên trước khi thực hiện.
  • Mọi bất đồng quan điểm (nếu có) phải được báo cáo cấp quản lý bằng email hoặc văn bản và tổ chức họp các bên liên quan để đưa ra phương án giải quyết.
  • Người quản lý cấp trên chịu trách nhiệm theo vị trí công việc bao gồm cả trách nhiệm của các vị trí dưới quyền.
  • Đối với người được giao phụ trách nhiều vị trí, quyền lợi được tính tương ứng với vị trí cao nhất đang phụ trách.