Project info

  • Khách hàng: Euro Villa – Huỳnh Đức
  • Địa chỉ: Đà Nẵng
  • Hạng mục: Thiết kế trọn gói
  • Diện tích: 660m²
  • Year: 2016